PRIVACY STATEMENT

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
verzia platná od 25. 5. 2018

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie o tom, akým spôsobom chránime vaše súkromie a vaše osobné údaje, aké údaje získavame, prečo ich zbierame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, aj ako môžete spracúvanie vašich osobných údajov kontrolovať, takisto aké opatrenia sme prijali, aby sme vaše údaje chránili, a o vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť KAMIKADZE, s.r.o., so sídlom Švermova 1631, 911 01 Trenčín, IČO 3591 3991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 20894/R.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo otázky ohľadom použitia vašich osobných údajov, alebo v prípade, ak si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese osobneudaje@onesock.eu alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

V súvislosti s prípadom, kedy od zákazníka ako od dotknutej osoby získavame osobné údaje,
vám ako prevádzkovateľ poskytujeme nasledovné informácie:

1. Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky webovej stránky a e-shopu www.onesock.eu, rezervácie alebo objednávky tovarov a služieb na základe požiadavky zákazníka a tiež marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu.

2. Pri prevádzke našich webových stránok dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, poskytovateľovi platobných služieb, spoločnosti, ktorá zabezpečuje spracovanie účtovníctva, štátnym orgánom v prípade kontroly, pričom v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami (podrobné informácie k tomuto bodu nájdete v sekcii “Komu údaje sprístupňujeme”).

3. Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva).

4. Zákazník ako dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

5. Naším cieľom je získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu.

6. Je našim oprávneným záujmom vedieť, akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webové stránky a e-shop s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú (podrobné informácie k tomuto bodu nájdete v sekcii “Komu údaje sprístupňujeme”).

7. Ak zákazník pri vytváraní objednávky v e-shope súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ich zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

KTO SME A KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Prevádzkovateľom www.onesock.eu je:
KAMIKADZE, s.r.o., so sídlom Švermova 1631, 911 01 Trenčín, IČO 3591 3991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 20894/R.

V prípade akáchkoľvek otázok, nejasností a žiadostí v súvislosti so spracúvaním a ochranou osobných údajov nás prosím kontaktujte na vyššie uvedenej poštovej adrese alebo na emailovej adrese osobneudaje@onesock.eu.

AKÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME A PREČO ICH ZBIERAME

Údaje pri nákupe
Naša spoločnosť spracúva na účely vybavenia objednávky (t.j. spracovania a doručenia objednávky) zadanej v internetovom obchode na webstránke www.onesock.eu, tieto osobné údaje:
Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania prostriedkov na účet spoločnosti KAMIKADZE. s.r.o.)
Na vybavenie reklamácií okrem údajov uvedených vyššie aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri vybavení reklamácie.
Takisto uchovávame údaje o vašich vybavených objednávkach.

Údaje pri vytvorení konta
V prípade, ak sa rozhodnete vytvoriť si používateľské konto na našej webstránke, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace, pričom jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa.

Údaje pri využívaní našich služieb
Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami – napríklad kedy pristupujete na naše webové stránky, čo na nich hľadáte, kedy si vytvoríte konto, kedy sa do neho prihlasujete.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám (IP adresy, nastavenia prehliadačov, informácie o operačných systémoch, prípadne o vašom mobilnom zariadení, informácie o tom, z ktorej internetovej stránky k nám pristupujete, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov).

AKO ÚDAJE POUŽÍVAME

Poskytovanie našich služieb
Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje tiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku. Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie – otázky ohľadom vašej objednávky, nahlásenie novej doručovacej adresy, tiež v prípade, keď požiadate o zmenu údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte.
Vaše kontaktné údaje a údaje o vašich nákupoch spracúvame tiež v prípade, kedy reklamujete dodaný tovar.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov môžete kedykoľvek zrušiť tým, že v doručenom e-maile jednoducho kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb a na marketing. Využívame informácie o vašich návštevách a pohybe na našich webstránkach
a o zobrazených produktoch – pre účely reklamy a marketingu na našej webstránke, ako aj na iných internetových stránkach. Takisto napríklad údaje o histórii vašich nákupov aj o produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné naše produkty.

Údaje využívame aj na analytické účely, aby sme rozumeli, ako naši zákazníci našu webstránku a jej podstránky používajú a vedeli ich urobiť ešte užívateľsky príjemnejšími.

Vaše údaje používame takisto na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme mohli reagovať na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

PRÁVNE ZÁKLADY

V súlade s požiadavkami platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás týmto informujeme o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta.

2. Súhlas – v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, alebo pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie môžete ovládať tu.

3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

4. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako uvádzame vyššie. V tomto prípade dôkladne zvažujeme, či spracúvanie vašich osobných údajov nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na emailovej adrese osobneudaje@onesock.eu alebo na našej poštovej adrese.

KOMU ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou nasledovných situácií:

1. Doručenie vašej objednávky
Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, Zapísanyá v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B ako prepravná spoločnosť.

2. V prípadoch externého spracúvania
Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Webglobe – Yegon, s.r.o. (hosting)
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.59027/B

INTERAUDIT International s.r.o. (spracovanie účtovníctva)
Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 31379931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 7621/B

3. Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám
Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.
Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí.

4. Analytické a reklamné služby
Pracujeme s partnermi, ktorý nám poskytujú analytické a reklamné služby v záujme lepšieho porozumenia toho, ako používatelia využívajú našu webovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami.

Ako množstvo iných spoločností poskytujúcich svoje tovary a služby na internete, aj my využívame cookies a podobné technológie. Jedná sa o malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje alebo údaje o objednávke v nákupnom košíku) v rámci určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa na webovú stránku vrátite alebo keď prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.
Cookies nám takisto pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, alebo či je pre vás dostatočne prehľadná. Používame ich teda tiež za účelom zlepšenia užívateľskej kvality našej webstránky. Pri spracúvaní údajov z cookies súborov využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
Na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google AdWords
Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

odmietnuť cookies môžetE TU https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel
Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia aj odmietnuť cookies môžete na tomto linku https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ak by ste mali ku cookies a podobným technológiám akékoľvek otázky, kontaktujte nás na emailovej adrese osobneudaje@onesock.eu.

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje. Bližšie informácie nájdete najmä v sekcii “Analytické a reklamné služby” alebo nám napíšte na emailovú adresu osobneudaje@onesock.eu.

AKO ÚDAJE CHRÁNIME

V súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácií o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na emailovej adrese osobneudaje@onesock.eu.

AKO DLHO ÚDAJE UCHOVÁVAME

Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva).

Osobné údaje, ktoré súvisia s užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, pretože sú nevyhnutné na to, aby sme konto mohli prevádzkovať.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte.

V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Ako údaje používame a Komu údaje sprístupňujeme, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom. V rozsahu účtovných dokladov sú uchovávané osobné údaje 10 rokov.

VAŠE PRÁVA

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje.

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia.
Vo Vašej žiadosti prosím uveďte vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Bez poskytnutia uvedených údajov nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje.
V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom tieto údaje spracúvame, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu
Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
– údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
– odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
– namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v prípadoch:
– ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
– spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
– už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
– v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.
Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

PODÁVANIE SŤAŽNOSTI

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.